سبزی سوپ

ترکیبات
ترهجعفریشویدگشنیزاسفناج
شرایط نگهداری : شرایط انجماد
خرید محصول

شیوه آماده سازی

پس از باز کردن، بدون یخ زدایی آماده مصرف است

انرژی
42.98 گرم
قند
1.56 گرم
چربی
0.54 گرم
نمک
0.09 گرم
اسید چرب ترانس
0 گرم