استیک قزل آلا سالمونی

شرایط نگهداری : شرایط انجماد

شیوه آماده سازی

انرژی
127 کالری
چربی
4.6 گرم