میگو منجمد

شرایط نگهداری : شرایط انجماد

شیوه آماده سازی

با نگهداری در یخچال به مدت 8 ساعت و یا در دمای محیط به مدت 2 الی 3 ساعت، میگوها از حالت انجماد خارج می شوند. همچنین می توان با قراردادن میگوها به مدت 15 الی 20 دقیقه زیر آب سرد روان آنها را سریعا یخ زدایی نمایید.