چیز برگر

ترکیبات
گوشت قرمزپنیر پروسس مخصوص پیازمایع تخم مرغآرد سوخارینمکادویه های مخصوص.
شرایط نگهداری : شرایط انجماد

شیوه آماده سازی

تابه را به مقداری کمی روغن چرب نموده و قبل از اینکه دمای تابه بسیار افزایش پیدا کند هر طرف از چیز برگرهای پمینا را به مدت 2 الی 3 دقیقه سرخ نموده و از یک برگر لذیذ لذت ببرید.