پارمای مرغ

شرایط نگهداری : شرایط انجماد

شیوه آماده سازی

ساندویچ آماده است و نیازی به پخت ندارد.