میگو خام پلویی

ترکیبات
میگو خام بدون پوست و رگ و دم
شرایط نگهداری : شرایط انجماد

شیوه آماده سازی

پس از یخ زدایی قابل استفاده است.