سبزی قلیه ماهی

ترکیبات
گشنیزشنبلیله
شرایط نگهداری : شرایط انجماد

شیوه آماده سازی

پس از باز کردن، بدون یخ زدایی آماده مصرف است.

انرژی
33.8 گرم
قند
0.71 گرم
چربی
0.38 گرم
نمک
0.1 گرم
اسید چرب ترانس
0 گرم