دونر مرغ

شرایط نگهداری : شرایط انجماد

شیوه آماده سازی